Träd & Natur

TRÄD & NATUR

Trädfällning är i många situationer en nödvändighet. Utgör trädet en risk för välta eller förfall där människor eller ägodelar kan ta skada bör trädet behandlas eller fällas. För att bevara de träd som för dig är mer värdefulla kan en gallring av grenar eller närstående träd hjälpa träden till bättre förutsättningar att kunna leva ett långt och vitalt liv. Vad som är bäst för just dina träd är beroende på det omständigheter som påverkar just dina träd.

Varningstecken:

– Svampar som växer på stam, grenar eller rötterna är oftast ett tecken på en invändig röta.

– Lös bark kan vara ett tecken på sjukdom eller röta.

– Håligheter försvagar i regel trädets hållfasthet.

– Träd som har blivit toppade blir ofta utsatta för röta. Den nya kronan har dåligt fäste i stammen och riskerar att brista vid hård vind.

– Gles bladväxt i toppen eller på grenar är ofta ett tecken på rotröta eller rotdöd.

– Sprickor i marken runt trädet är ett tecken på att trädet har dålig förankring i marken.

Vi jobbar främst med batteridrivna sågar för att slippa ohälsosamma avgasar och klitmatpåverkan. Vi använder oss av Aspens alkylatbensin vid användning av bensindriva sågar, bränslet är 99 % renare än vanlig bensin. Läs mer på Aspens hemsida här